Stichting MBC is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende instelling’.
Giften aan stichting MBC zijn aftrekbaar van de belasting*.
Hieronder vind je de gegevens m.b.t. onze ANBI status:

* afhankelijk van je fiscale situatie.

MBC-ANBI-Logo

Naam van de Stichting

STICHTING MBC

Publieksnaam van de stichting

‘MICRO BUSINESS CENTER’

Adres van de Stichting

Homerusstraat 56
7323 PZ, Apeldoorn
+31 314 78 56 90
+31 6 24 89 89 53
info@mbc4you.nl
www.mbc4you.nl

Bankrekeningnummer

Rabobank: NL16 RABO 0310 8263 73

ten name van Stichting MBC

BIC / SWIFT

RABONL2U

Fiscaal nummer/RSIN

8563.16.052

Beloningsbeleid

De stichting keert geen beloningen uit aan medewerkers van de stichting.

Doelstellingen van de Stichting

De doelstellingen zijn volgens artikel 2.1 van de statuten het (doen) ondersteunen en begeleiden van kansarme mensen bij het  realiseren van een zelfstandig, zelfvoorzienend, volwaardig en zinvol bestaan, dit zowel op het persoonlijk als maatschappelijk gebied, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen van het algemene beleidsplan van de stichting

Het algemene beleidsplan vloeit voort uit de doelstellingen in de statuten. De stichting tracht deze doelen volgens artikel 2.2 van de statuten onder meer te bereiken door:

  • het (doen) organiseren van maatschappelijke en educatieve trainingen, cursussen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
  • het (doen) realiseren van lokale trainingscentra;
  • het (doen) bieden van coaching en/of begeleiding aan kleine (beginnende) ondememers;
  • het (doen) opstarten en/of begeleiden tot een beter functioneren van kleine bedrijven en zodoende de (lokale) werkverschaffing te verbeteren en een inkomstenbron voor mensen te realiseren;
  • het samenwerken met, trainen en/of begeleiden van organisaties die een eenzelfde doelstelling nastreven;
  • het (doen) verstrekken van informatie en/of advies door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
  • het (doen) werven van fondsen;
  • samen te werken met diverse (lokale) organisaties en instellingen;
  • het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling

Jan Willem Luiten
Jan Willem LuitenVoorzitter
Ab Luesink
Ab LuesinkPenningmeester
Marianne Otterspeer
Marianne OtterspeerSecretaresse